Call 0-2899-9994

Welcome!

บริษัท สต๊อป-เบิร์ด จำกัด

ตราสินค้า/ยี่ห้อ :TOFLY
ประเภทธุรกิจ :จัดจำหน่ายสินค้าและบริการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากนก และสัตว์รบกวนชนิดต่างๆ

sample image

ลักษณะสินค้าและบริการ

จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ รวมถึงรับเป็นที่ปรึกษาและสำรวจตรวจสอบประเมินผล (Services Report) เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากนกและสัตว์รบกวนต่างๆ ที่เข้ามาสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างของอาคาอาหาร สินค้า ผลผลิตทางการเกษตร และ เป็นตัวแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ หลายชนิด มาสู่มนุษย์ และสัตว์เลี้ยง เป็นต้น
จำนวนสาขา : ทั้งหมด 1 แห่ง (ข้อมูลเมื่อ 31/09/2007)
ในกรุงเทพฯ 1 แห่ง
ในต่างจังหวัด - แห่ง

สถานที่ติดต่อ

87/291 ถนน กาญจนาภิเษก ตำบล/แขวง บางบอน อำเภอ/เขต บางบอน จังหวัด กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ :0-2899 9994
ศูนย์บริการ โทร. :0-2899 9928 มือถือ :08 1771 6688
โทรสาร :0-2899 9939
Web site www.Stop-Bird.com
E-mail:stopbird@hotmail.com

ประวัติความเป็นมา

เริ่มให้บริการในเชิงพาณิชย์ เมื่อกลางเดือน กรกฎาคม 2548 ที่ผ่านมา โดย STOP-BIRD เป็นธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการแก้ไขปัญหาจากนกและสัตว์รบกวนต่างๆและทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา สำรวจ ตรวจสอบ แก้ไข และประเมินผล พร้อมจัดทำใบรายงาน(Services Report)เพื่อรองรับระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP, HACCP, TFQS, ISO ให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้นกและสัตว์รบกวนต่างๆ ไม่สามารถเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างของอาคาร สินค้า และผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเป็นตัวแพร่เชื้อโรคต่างๆ มาสู่มนุษย์ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี,ปอดอักเสบเฉียบพลัน,เยื้อหุ้มสมองอักเสบ และ ไข้หวัดนก เป็นต้น
จากประสบการณ์มากว่า 12 ปี เราได้ศึกษาค้นคว้า ทดลอง และพัฒนา จนประสบความสำเร็จ ได้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ไล่นก ภายใต้เครื่องหมายการค้า TOFLY และได้ดำเนินการมากว่า 2 ปีเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ตามสภาพความเป็นจริงนั้น ปริมาณปัญหามีมากจนไม่สามารถแก้ไขและรองรับตลาดได้ทัน เนื่องจากทาง STOP-BIRD มีกำลังการบริการไม่เพียงพอต่อความต้องการนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ทาง STOP-BIRD จึงมีความต้องการหาพันธมิตรร่วมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป
ปัจจุบัน STOP-BIRD มีรถบริการเคลื่อนที่กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 3 คัน โดยสามารถสอบถามข้อมูล และขอรับบริการได้ที่ศูนย์ Call Center โทรศัพท์หมายเลข 0 2899 9928 และงานที่ได้รับ ก็จะถูกส่งผ่านไปให้รถบริการ ที่อยู่ใกล้เคียงลูกค้ามากที่สุด โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการในเวลาอันรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 นโยบาย และปรัชญาการบริหารงาน

เป็นผู้นำตลาดด้านการให้บริการแก้ปัญหาที่เกิดจากนกและสัตว์รบกวนต่างๆ (ไล่นก ปลอดภัย ไร้ผลกระทบ)และขยายสาขาเพื่อรองรับความต้องการของตลาดให้ได้มากที่สุดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลกภายใต้แนวคิดเครื่องหมายการค้า (Brand Concept) ที่ว่า บริการทุกที่อย่างมีอิสรภาพ โดยทาง STOP-BIRD จะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับการบริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้คุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด ในการให้บริการแก่ลูกค้า และมีสำนึกในหน้าที่ความ รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้เกิดความเสมอภาคทางธุรกิจ ของบรรดาสมาชิก และจะดูแลสาขาของสมาชิก เสมือนหนึ่งเป็นการ ลงทุนของทางSTOP-BIRD เป็นสำคัญ